Cung cấp cửa chống cháy tại Bình Thuận, LaGi, Hòn Rơm, Mủi Né Bình Thuận